Kategoriat
Konsertit

Aaltojen syleilyyn su 26.5.2024

AALTOJEN SYLEI­LYYNJohtaa Julia LainemaSunnun­taina 26.5.2024 klo 15.00Suomen­linnan kirkko Face­­book-tapah­­tuma Lempi­kuoro johdattaa kevät­kon­ser­tis­saan kuulijan meren äärelle. Konsertin teok­sissa meri erottaa rakas­ta­vaiset toisis­taan, puhkeaa arvaa­matta pauhaa­vaan myrs­kyyn, lumoaa hurjalla voimal­laan ja tyyntyy keinut­ta­maan purtta leppeässä kesä­tuu­lessa.  Ohjel­misto rakentuu suoma­laisen sävel­täjän ja kuoron­joh­tajan Greta Dahl­strömin musiikin ympä­rille. Dahl­ström on yksi tärkeim­mistä suomen­ruot­sa­laisen kansan­musiik­ki­pe­rin­teen tallen­ta­jista, ja hän keräsi vuosikymmenten […]

Kategoriat
Konsertit

Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen Talvipäivien iltakonsertti

Perjan­taina 2.2.2024 klo 18.00Paava­lin­kirkko, Some­rontie 24, Helsin­ki­Vapaa pääsy // käsioh­jelma 20/10 €FB-tapah­­tuma Terve­tuloa naut­ti­maan kolmen helsin­ki­läisen huip­pu­kuoron konser­tista helmi­kui­sena talvi-iltana! Suomen Kuoron­joh­ta­jayh­distys järjestää talvi­päi­viensä yhtey­dessä perin­teisen ilta­kon­sertin perjan­taina 2.2.2024 klo 18.00 Paava­lin­kir­kossa, missä Lempi­kuoro, SEIM Ensemble ja Grex Musicus esit­tävät moni­puo­lisen kattauksen musiikkia aina renes­sans­sista nyky­päi­vään. Lempi­kuoro, johtaa Julia Laine­ma­SEIM Ensemble, johtaa Riku Miet­tunenGrex Musicus, […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertit

[𝐼𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤] Lempi­kuoron perin­teiset joulu­kon­sertit:𝗞𝗔𝗨𝗞𝗔𝗜𝗡𝗘𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗢 Johtaa Julia Lainema Perjan­taina 1.12.2023 klo 19.00Tikku­rilan kirkko, Asematie 12, Vantaa­Vapaa pääsy // käsioh­jelma 10 €FB-tapah­­tuma Maanan­taina 18.12.2023 klo 19.00Töölön kirkko, Tope­liuk­sen­katu 4, Helsin­ki­Vapaa pääsy // käsioh­jelma 10 €FB-tapah­­tuma Lempi­kuoron joulu­kon­sertti kietoo kuulijat musiik­kiin, joka kurkottaa kohti kaukaista valoa. Tunnel­mal­liset kappa­leet kertovat kirk­kau­desta pimeyden keskellä, välillä hiljaa rukoillen, […]

Kategoriat
Konsertit

Vuoropuhelua to 7.9.2023

VUORO­PU­HELUATo 7.9.2023 klo 19.00 // Teose­sit­tely klo 18Rita­ri­huone (Rita­ri­katu 1 , Helsinki) LEMPI­KUORO ESITTÄÄ CARO­LINE SHAW’N SUOMEN KANTAE­SI­TYKSENKonsertti Face­boo­kissa Osta liput ennak­koon Lempin lippu­kau­pasta Lempi­kuoron syys­kausi starttaa jollain ainut­laa­tui­sella ja jo pitkään haikail­lulla tavalla, nimit­täin pääsemme vihdoin esit­tä­mään Pulitzer-ja Grammy-palkitun yhdys­val­ta­laisen sävel­tä­jä­tähden Caro­line Shaw’n To the Hands ‑sarjan Suomen kantae­si­tyksen. Lisäksi esiin­nymme ensim­mäistä kertaa osana hienon Kuoro­musiikin kausi­kon­sertit ‑konseptin syksyn […]

Kategoriat
Konsertit

Sneak peek! Vuoropuhelua valmistellaan

Lempi­kuoro vierailee Kuoro­musiikin kausi­kon­sertit ‑sarjassa!

VUORO­PU­HELUA
To 7.9.2023 klo 19.00
Rita­ri­huone (Rita­ri­katu 1, Helsinki)

Konsertin ohjel­misto kuvastaa vuoro­pu­helua eri aika­kausien ja sävel­tä­jien sekä taide­maa­ilman ja yhteis­kunnan välillä. Pääteok­sena esite­tään Caro­line Shaw’n kuusio­sainen To the Hands, joka on samalla Suomen kantae­sitys. Lempi­kuoron lisäksi lavalle astelee muusik­ko­vie­raita – pysy siis kuulolla…

Kategoriat
Konsertit

Kolmistaan ‑yhteiskonsertti

KOLMIS­TAAN // Lempi­kuoron, Mustan lampaan ja Sibe­­lius-lukion kama­ri­kuoron yhteis­kon­serttiTo 1.6.2023 klo 19.00 Sibe­­lius-lukion juhla­sali (Liisan­katu 13, Helsinki) Konsertti Face­boo­kissa Osta konsertin liput ennak­koon Mitä saadaan, kun yhdis­te­tään kolme korkea­ta­soista helsin­ki­läistä kuoroa yhteen kesä­kui­seen iltaan? Kolmis­taan on kolmen huip­pu­kuoron Lempi­kuoron, Sibe­­lius-lukion kama­ri­kuoron ja Mustan lampaan yhteis­kon­sertti. Konsertti tarjoaa moni­puo­lisen kattauksen modernin kuoros­kenen terä­vim­mästä kärjestä. Konser­tissa yhdistyvät […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron joulukonsertti

(In English below) Kaukainen valo // Lempi­kuoron joulu­kon­serttiMaanan­taina 19.12.2022 klo 19 Meilahden kirkossa (Pihla­jatie 16, Helsinki)FB-event Lempi­kuoron joulu­kon­ser­tissa soi rauha. Konsertin teok­sissa sekä laule­taan joulun alla sydä­meen laskeu­tu­vasta rauhasta että kaiva­taan laajemmin rauhaa maan päälle ja kansojen välille. Teema kytkeytyy tähän päivään etenkin ukrai­na­lais­sä­vel­täjä Galina Grigor­jevan sävel­lyksen myötä. Konser­tissa kuul­laan kaukaista valoa hehkuvia ja toivoa […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron kantaesityskonsertti

🇫🇮SENSAATIOLempi­kuoron kantae­si­tys­kon­serttipe 4.11.2022 klo 19 Suomen­linnan kirkossa ”Nyky­ajan ihmisen veri vaatii sensat­siota, mutta tarvit­seeko tätä henkistä kokaiinia jakaa ja nauttia päivästä toiseen?” Syksyn kiin­nos­tavin uusi kuoro­teos käsit­telee Suomea 1930-luvulla kuohut­ta­nutta Tatta­ri­suon tapausta. Antti Suoma­laisen sävel­tämä Tatta­risuo valottaa kuuluisaa mysteeriä useista näkö­kul­mista ja kysyy, olem­meko lopulta eden­neet yhteis­kun­tana niin paljon kuin ajat­te­lemme. Tatta­risuo ja konser­tissa niin […]

Kategoriat
Konsertit

Lempikuoron ja Värinän kevätkonsertti

Konsertin käsioh­jelma / Concert program Koit­tava kirk­kausLempi­kuoron ja Kama­ri­kuoro Värinän yhteinen kevät­kon­serttima 6.6.2022 klo 19 Balderin salissa (Alek­san­te­rin­katu 12, Helsinki) Lempi­kuoro ja Kama­ri­kuoro Värinä yhdis­tävät voimansa kevät­kon­ser­tissa, jossa kuul­laan sekä kuorojen omaa ohjel­mistoa että yhteis­nu­me­roita. Teosten teemat, kuten kevään kaipuu ja poliit­tinen herää­minen, luovat eri tavoin toivoa valoi­sasta huomi­sesta. Värinää ja Lempi­kuoroa yhdistää paitsi rakkaus […]

Kategoriat
Konsertit

Julian tutkintokonsertti

Kaanonin kätkemääLempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonserttila 14.5.2022 klo 18 Meilahden kirkossa Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?  Länsi­maisen taide­musiikin kaanon on histo­rioit­si­joiden vali­koima, aika­naan ylei­sesti hyväk­sytty näkö­kulma. Olemme esimer­kiksi oppi­neet, että taide­musiikin sävel­täjät muutamaa poik­keusta lukuun otta­matta ovat miehiä. Mitä kaikkea histo­rian­kir­joihin vali­koidun ulko­puo­lelta voisi löytää? […]