Menneet

2024

Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen Talvipäivien iltakonsertti

02/02/2024 – Paavalinkirkko

Grex Musicus, SEIM Ensemble, Lempi­kuoro

Lempi­kuoro pääsi konser­toi­maan kahden huip­pu­kuoron kanssa Suomen Kuoron­joh­ta­jayh­dis­tyksen Talvi­päi­vien perin­tei­seen ilta­kon­sert­tiin. Julia Laineman johtama Lempi­kuoro, Riku Miet­tusen johtama SEIM Ensemble ja Kirsi Tunk­karin johtama Grex Musicus esit­tivät moni­puo­lisen kattauksen upeaa kuoro­musiikkia aina renes­sans­sista nyky­päi­vään.

Kuva: Viena Kangas

2023

Kaukainen valo

01 & 18/12/2023 – Tikku­rilan kirkko ja Töölön kirkko

Lempi­kuoron perin­teinen joulu­kon­sertti

Lempi­kuoron joulu­kon­sertti kietoi kuulijat musiik­kiin, joka kurkotti kohti kaukaista valoa. Tunnel­mal­liset kappa­leet kertoivat kirk­kau­desta pimeyden keskellä, välillä hiljaa rukoillen, välillä taas suurella voimalla. Kuulijat pääsivät todella uppou­tu­maan musiikin sisään, keskelle pehmeitä, kier­täviä ääni­aal­toja laulun levit­täy­tyessä konsert­ti­ti­laan. Musiikkia kuul­tiin muun muassa sävel­tä­jiltä Arvo Pärt, Hilde­gard von Bingen ja Feliz Mendels­sohn.

Vuoropuhelua

07/09/2023 – Ritarihuone

Lempi­kuoro ja Nome-kvar­tetin ensie­sitys Caro­line Shaw’ To the Hands ‑sarjasta

Lempi­kuoron syys­kausi start­tasi ainut­laa­tui­sella ja jo pitkään haikail­lulla tavalla, kun pääsimme vihdoin esit­tä­mään Pulitzer-ja Grammy-palkitun yhdys­val­ta­laisen sävel­tä­jä­tähden Caro­line Shaw’n To the Hands ‑sarjan Suomen ensie­si­tyksen. Kans­samme lavan jakoi upea Nome-jousi­kvar­tetti muuta­malla tuuraa­valla soit­ta­jal­laan. Lisäksi konsertti oli Lempin ensim­mäinen osana hienon Kuoro­musiikin kausi­kon­sertit -konseptin ohjel­mistoa sekä ensim­mäinen esiin­ty­minen soiti­nyh­tyeen kanssa. Paljon ekoja kertoja siis!

Konsertin muu ohjel­misto kuvasti vuoro­pu­helua eri aika­kausien, sävel­tä­jien, taide­maa­ilman ja yhteis­kunnan välillä. Konsertin avasi Jukka Linkolan Puna­paula uudel­leen­tul­kin­tana perin­tei­sestä kansan­sä­vel­mästä. Juhani Komu­laisen värejä tihkuva Fantai­sies Deco­ra­ti­vesin musiikki keskus­teli hyvin konkreet­ti­sesti Oscar Wilden tekstin kanssa. Eric Whitacre taas inspi­roitui sävel­tä­mään teok­sensa Leonardo Dreams of his Flying Machine kuun­nel­les­saan Claudio Monte­verdin neljättä madri­gaa­li­kirjaa, josta konser­tissa kuultu Luci serene e chiare on.

Konsertin käsioh­jelma (FIN)

Concert programme (ENG)

Kuva: Pyry Kantonen

Tampereen Sävel

17–18/06/2023 – Tampere-talo

Lempi­kuoron ensim­mäinen kuoro­kat­selmus

Lempi­kuoro osal­listui ensim­mäistä kertaa Tampe­reen Sävel ‑kuoro­kat­sel­muk­seen, joka on kansain­vä­linen ja arvos­tettu tapah­tuma kuoro­ken­tällä. Reissu sai riemuk­kaan ja menes­tyk­sek­kään päätöksen, kun kuoromme palkit­tiin kahden kulta­leiman ja 1000 euron tunnus­tuk­sella. Olemme äärim­mäisen otet­tuja hienosta tunnus­tuk­sesta. Suuri kiitos tuoma­ris­tolle, ylei­söille ja muille ihanille kuoroille – sekä erityi­sesti johta­jal­lemme Julialle!

Lempi­kuoron ohjel­misto koostui vain koti­mai­sisten sävel­tä­jien musii­kista, myös lempi­kuo­ro­laisen Lassi Vihkon. Sävelen yleisö koki värejä, pyöri­tystä ja suuria tunteita laidasta laitaan.

Ohjel­misto:
• Jukka Linkola: Puna­paula
• Juhani Komu­lainen: Fantai­sies Déco­ra­tives I: Le Panneau
• Greta Dahl­ström: Nu sprida de vita nätterna
• Lassi Vihko: Pääkallot

Kuva: Maarit Kytöharju

Kolmistaan

01/06/2023 – Sibe­lius-lukion juhlasali

Lempi­kuoron, Mustan Lampaan ja
Sibe­lius-lukion kama­ri­kuoron yhteis­kon­sertti


Kolmis­taan oli kolmen huip­pu­kuoron yhteis­kon­sertti, jossa yhdis­tyivät lempeä läsnäolo, huip­puunsa viri­tetyt harmo­niat sekä yhteen­kuu­lu­vuuden tunne. Konser­tissa kuul­tiin väläh­dyksiä kunkin kuoron tämän­het­ki­sestä ohjel­mis­tosta, johon kuuluu niin klas­sisen kuoro­musiikin helmiä kuin groo­vaavaa rytmi­musiikkia. Lempi­kuoro esitti konser­tissa ensim­mäisen kerran Tampe­reen Sävel ‑kuoro­kat­sel­muk­seen valmis­te­le­mansa “kisa­setin”. Musii­kil­linen into­himo toimikin kanta­vana teemana koko konsert­ti­ko­ko­nai­suu­dessa.

Konsertti oli ensim­mäinen, jossa Lempi­kuoron uudet lempeämmän tilan peri­aat­teet olivat mukana. Niitä koros­tet­tiin osana ennak­ko­vies­tintää ja paikan päällä konser­tissa luoden rauhal­lista ja lempeämpää tilaa kaikille. Konser­tissa oli paikalla hyvin­voin­ti­vas­taa­visa, jotka huoleh­tivat kaik­kien olosta ja hyvin­voin­nista. 💛

Konsertin käsioh­jelma (fin)

2022

Kaukainen valo

19/12/2022 – Meilahden kirkko

Lempi­kuoron vuoden 2022 päät­tä­vässä joulu­kon­ser­tissa soi rauha. Konsertin teok­sissa sekä laulet­tiin joulun alla sydä­meen laskeu­tu­vasta rauhasta että kaivat­tiin laajemmin rauhaa maan päälle ja kansojen välille. Teema kytkeytyy tähän päivään etenkin ukrai­na­lais­sä­vel­täjä Galina Grigor­jevan sävel­lyksen myötä. Konser­tissa kuul­tiin kaukaista valoa hehkuvia ja toivoa synk­kyyden keskelle valavia teoksia myös sävel­tä­jiltä Lajos Bárdos, Amy Beach, Benjamin Britten, Alex Freeman, Jacobus Gallus, Selim Palmgren, Arvo Pärt, Ilmo Riihi­mäki, Andrea Tarrodi ja Eric Whitacre.

Konsert­ti­ko­ko­nai­suus koostui myös kolmen kuoro­lai­sista kootun pienyh­tyeen esit­tä­mästä kappa­leesta Maurice Durufléltä, William Byrdiltä ja Ola Gjei­lolta.

Konsertin käsioh­jelma fin/eng

Kuun­tele: Gruber – Jouluyö, juhlayö

Sensaatio

04/11/2022 – Suomen­linnan kirkko

Lempi­kuoron kantae­si­tys­kon­sertti

Ainut­laa­tuisen Sensaatio-konsertin ohjel­misto koostui yksi­no­maan kantae­si­tet­tä­vistä uusista kuoro­teok­sista, joista suurin osa oli kuoron jäsenten sävel­tämiä. Antti Suoma­laisen nelio­sainen Tatta­risuo valottaa kuuluisaa Tatta­ri­suon mysteeriä useista näkö­kul­mista ja kysyy, olem­meko lopulta eden­neet yhteis­kun­tana niin paljon kuin ajat­te­lemme. Tatta­risuo ja konser­tissa niin ikään kantae­si­tetty Jouko Kelo­mäen teos Tuomittu Maa pohtivat median vastuuta. Konser­tissa kuul­tiin ensi kertaa myös pasi­fis­tiset teokset Säde Bart­lin­gilta ja Lassi Vihkolta. Bart­lingin Lauluja tinki­mät­tö­myy­destä ‑laulusarja pohjautuu löyhästi Kai Sadin­maan osin omae­lä­mä­ker­ral­li­seen, osin aseis­ta­kiel­täy­tyjä Arndt Peku­risen kohtaloa tutki­vaan kirjaan. Lassi Vihkon Eino Leinon runoon sävel­tämä Pääkallot syntyi reak­tiona Ukrainan sotaan. Konsertin avasi Leo Niemen kuoroin­stru­men­tilla leikit­te­levä trans­sen­den­taa­linen ääni­mai­sema BLOSIS.

Konsertin käsioh­jelma englan­niksi

Kuun­tele: Lassi Vihko – Pääkallot
Kuun­tele: Jouko Kelo­mäki – Tuomittu Maa 

Koittava kirkkaus

06/06/2022 – Balderin sali

Lempi­kuoron ja Kama­ri­kuoro Värinän
yhteinen kevät­kon­sertti


Lempi­kuoro ja Kama­ri­kuoro Värinä yhdis­tivät voimansa kevät­kon­ser­tissa, jossa kuul­tiin sekä kuorojen omaa ohjel­mistoa että yhteis­nu­me­roita. Teosten teemat, kuten kevään kaipuu ja poliit­tinen herää­minen, loivat eri tavoin toivoa valoi­sasta huomi­sesta.

Lempi­kuoro esitti konser­tissa Juhani Komu­laisen, Greta Dahl­strömin, Veljo Tormiksen, Caro­line Shaw’n sekä Lili Boulanger’n musiikkia. Kama­ri­kuoro Värinän ohjel­massa oli Bo Holtenin, Ēriks Ešen­valdsin, Jan Sand­strömin, Leevi Made­tojan, Veljo Tormiksen ja Laura Jēkab­sonen teoksia. Yhteis­nu­me­roina kuul­tiin Toivo Kuulaa ja Nils-Eric Fougs­tedtia.

Kama­ri­kuoro Värinää johti Noora Hirn ja Lempi­kuoroa Julia Lainema.

Konsertin käsioh­jelma

Kaanonin kätkemää

14/05/2022 – Meilahden kirkko

Lempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonsertti

Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?
Konsertti tarjosi vaih­toeh­toisen tai täyden­netyn näkö­kulman länsi­maisen taide­musiikin kaano­niin ja johdatti meidät uutta polkua pitkin nyky­päi­vään. Konser­tissa kuul­tiin musiikkia sävel­tä­jiltä Sulpitia Cesis, Madda­lena Casu­lana, Barbara Strozzi, Lili Boulanger, Greta Dahl­ström, Rebecca Clarke, Kaija Saariaho ja Tebogo Monnak­gotla.

Ihas­tu­nutta palau­tetta saaneessa konser­tissa esiin­tyivät Lempi­kuoron lisäksi Sibe­lius-Akate­mian Vokaa­liyhtye ja Kama­ri­kuoro Ahjo Ensemble.

2021

Kaukainen valo

16/12/2021 — Töölön kirkko

Lempi­kuoron ensim­mäinen joulu­kon­sertti kutsui kuulijan mukaan salai­selle matkalle kaukaisen valon lähteelle. Konsertin kappa­leet yhdis­tivät perin­teisiä joulu­lau­luja uudem­paan kuoro­musiik­kiin. Tähtien välkettä, hiljaisen talvi­mai­seman rauhaa ja uuden syntymän iloa kuvai­livat teokset mm. sävel­tä­jiltä Tarrodi, Britten, Grigor­jeva, Lauridsen, Pärt ja Rauta­vaara.

Konsertin käsioh­jelma

Yhdessä olemme

07/10/2021 – Paavalinkirkko

Janne Masalin x Lempi­kuoro

Ihanien mese­naat­tien ja spon­so­reiden avulla ainut­laa­tuinen “Yhdessä olemme” ‑yhteis­kon­sertti pidet­tiin 7.10.2021 Paava­lin­kir­kossa. Siellä Lempi­kuoro kohtasi karis­maat­tisen solistin Janne Masa­linin, ja Julia Laineman uniikit kuoro­so­vi­tukset yhdis­tyivät Masa­linin elämän­ma­kui­siin kappa­lei­siin!

Katso konsertin trai­leri tästä

Unteni laulut

03/06/2021 — Puotilan kartano

Kuoron haas­tavan koro­na­ke­vään epävi­ral­li­sesti päät­tävä puis­to­kon­sertti sulos­tutti Puotilan kartanon kesä­te­ras­sille osuneiden iltaa laulusä­velten kielin, mm. Komu­lainen, Törmis, Senti­nelli, Wennä­koski.

Iltaa jatket­tiin alku­kesän leppeässä illassa Puotilan rannalla uiden, leik­kien, tans­sien ja toki laulaen kevät­ka­ronkan merkeissä!

2020

Uusi sointu ‑ensikonsertti

10/12/2020–6/1/2021 – Lempi­kuoron YouTube-kana­valla

Lempeä, lämpöä, sieluissa soivaa musiikkia! Lempi­kuoron ensi­kon­sertti “Uusi sointu” järjes­tet­tiin stream-muotoi­sena verk­ko­ta­pah­tu­mana – ei ainoas­taan pande­mia­tur­val­li­suuden takia, mutta myös mahdol­li­suu­desta ulottaa musiikin ilo yhä kauemmas ja useam­malle.

Uusi sointu julkis­tet­tiin to 10.12.2020 ja oli koko­nai­suu­des­saan kuun­nel­ta­vissa Youtu­bessa 6.1.2021 asti. Konsertti koostui kuorolle tärkeiden sävel­tä­jien teok­sista, joiden laula­mi­sesta kuoro­laiset erityi­sesti naut­tivat. Kuoron Youtube-kana­valla on edel­leen nähtä­villä muutama konser­tissa esitetty kappale.

Konsertin käsioh­jelma

Kuun­tele: Carlo Gesualdo – O vos omnes
Kuun­tele: Toivo Kuula – Auringon noustessa

Minikonsertti ystäville

25/02/2020 – Seura­kun­ta­keskus Rasti, Helsinki

Pidimme ensim­mäisen konsert­timme vain ystä­ville ja lähi­pii­rille suun­nat­tuna mini­keik­kana laulaja-johtaja Iida Antolan vetämän workshop-periodin päät­teeksi. Ohjel­maan kuului monta kuoron suosikkia kuten Britten, Rauta­vaara, Messiaen ja Palmgren.