Menneet

2022

Sensaatio

04/11/2022 – Suomen­linnan kirkko

Lempi­kuoron kantae­si­tys­kon­sertti

Ainut­laa­tuisen Sensaatio-konsertin ohjel­misto koostui yksi­no­maan kantae­si­tet­tä­vistä uusista kuoro­teok­sista, joista suurin osa oli kuoron jäsenten sävel­tämiä. Antti Suoma­laisen nelio­sainen Tatta­risuo valottaa kuuluisaa Tatta­ri­suon mysteeriä useista näkö­kul­mista ja kysyy, olem­meko lopulta eden­neet yhteis­kun­tana niin paljon kuin ajat­te­lemme. Tatta­risuo ja konser­tissa niin ikään kantae­si­tetty Jouko Kelo­mäen teos Tuomittu Maa pohtivat median vastuuta. Konser­tissa kuul­tiin ensi kertaa myös pasi­fis­tiset teokset Säde Bart­lin­gilta ja Lassi Vihkolta. Bart­lingin Lauluja tinki­mät­tö­myy­destä ‑laulusarja pohjautuu löyhästi Kai Sadin­maan osin omae­lä­mä­ker­ral­li­seen, osin aseis­ta­kiel­täy­tyjä Arndt Peku­risen kohtaloa tutki­vaan kirjaan. Lassi Vihkon Eino Leinon runoon sävel­tämä Pääkallot syntyi reak­tiona Ukrainan sotaan. Konsertin avasi Leo Niemen kuoroin­stru­men­tilla leikit­te­levä trans­sen­den­taa­linen ääni­mai­sema BLOSIS.

Konsertin käsioh­jelma englanniksi

Koittava kirkkaus

06/06/2022 – Balderin sali

Lempi­kuoron ja Kama­ri­kuoro Värinän yhteinen kevät­kon­sertti

Lempi­kuoro ja Kama­ri­kuoro Värinä yhdis­tivät voimansa kevät­kon­ser­tissa, jossa kuul­tiin sekä kuorojen omaa ohjel­mistoa että yhteis­nu­me­roita. Teosten teemat, kuten kevään kaipuu ja poliit­tinen herää­minen, loivat eri tavoin toivoa valoi­sasta huomi­sesta.

Lempi­kuoro esitti konser­tissa Juhani Komu­laisen, Greta Dahl­strömin, Veljo Tormiksen, Caro­line Shaw’n sekä Lili Boulanger’n musiikkia. Kama­ri­kuoro Värinän ohjel­massa oli Bo Holtenin, Ēriks Ešen­valdsin, Jan Sand­strömin, Leevi Made­tojan, Veljo Tormiksen ja Laura Jēkab­sonen teoksia. Yhteis­nu­me­roina kuul­tiin Toivo Kuulaa ja Nils-Eric Fougs­tedtia.

Kama­ri­kuoro Värinää johti Noora Hirn ja Lempi­kuoroa Julia Lainema.

Konsertin käsioh­jelma

Kaanonin kätkemää

14/05/2022 – Meilahden kirkko

Lempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonsertti

Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?
Konsertti tarjosi vaih­toeh­toisen tai täyden­netyn näkö­kulman länsi­maisen taide­musiikin kaano­niin ja johdatti meidät uutta polkua pitkin nyky­päi­vään. Konser­tissa kuul­tiin musiikkia sävel­tä­jiltä Sulpitia Cesis, Madda­lena Casu­lana, Barbara Strozzi, Lili Boulanger, Greta Dahl­ström, Rebecca Clarke, Kaija Saariaho ja Tebogo Monnak­gotla.

Ihas­tu­nutta palau­tetta saaneessa konser­tissa esiin­tyivät Lempi­kuoron lisäksi Sibelius-Akatemian Vokaa­liyhtye ja Kama­ri­kuoro Ahjo Ensemble.

2021

Kaukainen valo

16/12/2021 — Töölön kirkko

Lempi­kuoron ensim­mäinen joulu­kon­sertti kutsui kuulijan mukaan salai­selle matkalle kaukaisen valon lähteelle. Konsertin kappa­leet yhdis­tivät perin­teisiä joulu­lau­luja uudem­paan kuoro­musiik­kiin. Tähtien välkettä, hiljaisen talvi­mai­seman rauhaa ja uuden syntymän iloa kuvai­livat teokset mm. sävel­tä­jiltä Tarrodi, Britten, Grigor­jeva, Lauridsen, Pärt ja Rauta­vaara.
Konsertin käsioh­jelma

Yhdessä olemme

07/10/2021 – Paavalinkirkko

Janne Masalin x Lempi­kuoro

Ihanien mese­naat­tien ja spon­so­reiden avulla ainut­laa­tuinen “Yhdessä olemme” ‑yhteis­kon­sertti pidet­tiin 7.10.2021 Paava­lin­kir­kossa. Siellä Lempi­kuoro kohtasi karis­maat­tisen solistin Janne Masa­linin, ja Julia Laineman uniikit kuoro­so­vi­tukset yhdis­tyivät Masa­linin elämän­ma­kui­siin kappa­lei­siin!

Katso konsertin trai­leri tästä

Unteni laulut

03/06/2021 — Puotilan kartano

Kuoron haas­tavan koro­na­ke­vään epävi­ral­li­sesti päät­tävä puis­to­kon­sertti sulos­tutti Puotilan kartanon kesä­te­ras­sille osuneiden iltaa laulusä­velten kielin, mm. Komu­lainen, Törmis, Senti­nelli, Wennä­koski.

Iltaa jatket­tiin alku­kesän leppeässä illassa Puotilan rannalla uiden, leik­kien, tans­sien ja toki laulaen kevät­ka­ronkan merkeissä!

2020

Uusi sointu ‑ensikonsertti

10/12/2020–6/1/2021 – Lempi­kuoron YouTube-kanavalla

Lempeä, lämpöä, sieluissa soivaa musiikkia! Lempi­kuoron ensi­kon­sertti “Uusi sointu” järjes­tet­tiin stream-muotoisena verk­ko­ta­pah­tu­mana – ei ainoas­taan pande­mia­tur­val­li­suuden takia, mutta myös mahdol­li­suu­desta ulottaa musiikin ilo yhä kauemmas ja useam­malle.

Uusi sointu julkis­tet­tiin to 10.12.2020 ja oli koko­nai­suu­des­saan kuun­nel­ta­vissa Youtu­bessa 6.1.2021 asti. Konsertti koostui kuorolle tärkeiden sävel­tä­jien teok­sista, joiden laula­mi­sesta kuoro­laiset erityi­sesti naut­tivat. Kuoron Youtube-kanavalla on edel­leen nähtä­villä muutama konser­tissa esitetty kappale.

Konsertin käsioh­jelma

Minikonsertti ystäville

25/02/2020 – Seura­kun­ta­keskus Rasti, Helsinki

Pidimme ensim­mäisen konsert­timme vain ystä­ville ja lähi­pii­rille suun­nat­tuna mini­keik­kana laulaja-johtaja Iida Antolan vetämän workshop-periodin päät­teeksi. Ohjel­maan kuului monta kuoron suosikkia kuten Britten, Rauta­vaara, Messiaen ja Palmgren.