Toimitusehdot

LEMPI­KUORON LIPPU­KAUPAN TOIMI­TUSEHDOT
Voimassa 1.3.2023 alkaen.

Verk­ko­kauppa
Lempi­kuoro ry myy tuot­teita täysi-ikäi­sille yksi­tyis­hen­ki­löille Suomeen ja EU-alueelle. Pidä­tämme oikeuden hintojen ja toimi­tus­ku­lujen muutok­siin.

Tilaa­minen
Tuot­teet tila­taan lippu­kau­passa siir­tä­mällä ne ostos­ko­riin ja maksa­malla ostos­korin sisältö Klarnan kassa­pal­ve­lussa. Kaikki asia­kas­tiedot käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­sesti. Tilauksen yhtey­dessä kysyt­tyjä yhteys­tie­toja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimi­tuk­seen tai siinä ilme­ne­vien epäsel­vyyk­sien selvit­tä­mi­seen. Tila­tes­sasi lippu­kau­pasta sinun edel­ly­te­tään tutus­tu­neen ja sitou­tu­neen kulloinkin voimassa oleviin toimi­tuseh­toihin sekä rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Maksa­minen
Verk­ko­kaupan maksu­jen­vä­li­tyksen toteuttaa Klarna Bank AB yhteis­työssä pank­kien ja luot­to­lai­tosten kanssa. Maksusi kirjautuu välit­tö­mästi kaup­pi­aalle ja sähkö­pos­tiisi lähe­te­tään vahvis­tus­viesti. Maksu pysyy ensin varat­tuna tilil­läsi, kunnes se vahvis­te­taan heti konsertin tai tuot­teen lähet­tä­misen jälkeen.

Maksu­tavat
Klarna-maksu­pal­velun kautta maksu­ta­poina on kaik­kien suoma­laisten pank­kien verk­ko­maksu, luotto- ja pank­ki­kortit, Mobi­lepay ja 30 päivän luot­to­lasku.

Tilaus­vah­vistus
Onnis­tu­neen tilauksen jälkeen sähkö­pos­tiisi lähe­te­tään auto­maat­tinen tilaus­vah­vistus. Vahvis­tus­viestin lähet­tä­minen edel­lyttää sähkö­pos­tio­soit­teen anta­mista tilauksen yhtey­dessä. Tilaus­vah­vistus toimii myös lippuna konsert­tiin tai sitä vastaan saa myös mahdol­li­sesti tilaa­mansa käsioh­jelman.

Voimas­saolo
Lippu on voimassa tapah­tuman ajan. Lippua ei palau­teta, muuteta rahaksi tai muuksi eduksi, kuin mitä lipun sisäl­löksi on merkitty.

Mikäli Lempi­kuoron konsertti joudu­taan peru­maan, on lipun osta­neilla oikeus saada korvaus osta­mansa sisään­pää­sy­lipun ja mahdol­lisen käsioh­jelman hinnasta. Välil­lisiä kuluja, esimer­kiksi matka­lipun hintaa, ei korvata.

Toimi­tus­tapa ja ‑kulut
Kaik­kien tilausten ensi­si­jainen toimi­tus­tapa on sähköinen tuote sähkö­pos­tiin ja käsioh­jelman nouto konsert­ti­paikan ovelta.

Toimi­tusaika
Lippu­tuot­teet toimi­te­taan sähköi­sinä välit­tö­mästi ja käsioh­jelman saa konsert­ti­paikan ovelta. Emme vastaa ylivoi­maisen esteen aiheut­ta­mista viiväs­ty­mi­sistä tai viiväs­tysten aiheut­ta­mista välil­li­sistä haitoista.

Vaihto- ja palau­tusehdot
Lippu­tuot­teet: Vapaa-ajan tapah­tu­mien lipuilla ei ole auto­maat­ti­sesti vaihto- tai palau­tusoi­keutta. Mikäli tapah­tuma peruuntuu, sinulla on oikeus saada lipun hinta takaisin.

Muut kuin lippu­tuot­teet: Sinulla on Suomen kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko tilauk­sesi tai osa siitä 14 vuoro­kauden kuluessa tilauksen vastaa­not­ta­mi­sesta. Palau­tusoi­keus koskee vain alku­pe­räis­pak­kauk­sessa olevia käyt­tä­mät­tömiä ja myyn­ti­kel­poisia tuot­teita. Halu­tes­sasi palauttaa toimi­tetun tilauksen ota yhteyttä ensin meihin, niin sovi­taan menet­te­lystä: info@lempikuoro.fi

Ongel­ma­ti­lan­teet
Mikäli tuote on kadonnut, ei saavu sähkö­pos­tiisi tai se ei muuten vastaa tilaus­tasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeis­tään 14 päivän kuluessa tilaa­mi­sesta ja maksusta osoit­tee­seen: info@lempikuoro.fi

Mikäli maksa­misen kanssa ilmenee ongelmia, ole yhtey­dessä maksun­vä­li­tys­pal­ve­lun­tar­joa­jaan:
Klarna Bank AB
Asia­kas­pal­velu: 09 425 99 771 tai klarna.com/fi/asiakaspalvelu