Lempi­kuoron ja Janne Masa­linin yhteis­kon­ser­tista Yhdessä olemme 7.10.2021 (Valo­kuva: Tuomas Aro)

Lempi­väri, lempi­leffa, lempi­kukka, lempikarkki…

Ihania lempi­asioita on monen moni­tuista, mutta tässä vielä yksi lisää – nimit­täin Lempi­kuoro! Olemme tuore, syksyllä 2019 perus­tettu helsin­ki­läinen seka­kuoro, jonka taiteel­li­sena johta­jana toimii Julia Lainema. Lempin keskiössä on rakkaus kuoroe­lä­mään, yhdessä teke­misen riemu ja tämän kiin­ty­myksen ulot­ta­minen kuoro­musiikin ja eri tunnel­mien väli­tyk­sellä muille. Lempi­kuoro on yhtei­sönä osal­lis­tava ja välitön – kaikkia kuoro­laisia kuun­nel­laan päätök­sen­teossa ja avoi­meen keskus­te­luun kannustetaan.

Ohjel­mis­tomme rakentuu laaja-alaisesti klas­si­sesta kuoro­musii­kista renes­sans­sista nyky­päi­vään, joskin poik­keamme mieluusti välillä myös kokeel­lisen ja popu­laarin puolella. Lempi­kuo­rossa laulaa noin 40 inno­kasta kuoro­laista, niin musiikin ammat­ti­laisia kuin koke­neita harras­te­li­joita. Julian rinnalla Lempi­kuoroa johtaa aika ajoin taitava vara­joh­ta­jamme Lauri Marja­mäki.

Lempi­kuoro harjoit­telee torstai-iltaisin Helsingin Ruskea­suolla Seura­kun­ta­keskus Rastissa.

Kuoronjohtaja-solisti Iida Antolan pitämän mesta­ri­kurs­si­vii­kon­lopun päätös­kon­sertti ystä­ville helmi­kuussa 2020 (Valo­kuva: Pyry Kantonen)