Lempi­kuoron ja Janne Masa­linin yhteis­kon­sertti Yhdessä olemme 7.10.2021 (Valo­kuva: Tuomas Aro)

Lempi­kuoro on koke­neiden laula­jien syksyllä 2019 perus­tama helsin­ki­läinen seka­kuoro, jonka taiteel­li­sena johta­jana toimii Julia Lainema. Lempi­kuoron ytimessä on korkea­ta­soinen laulu, musiikin teke­misen riemu, uusien esitys­ta­pojen utelias tutki­minen ja lämmin yhtei­söl­li­syys. Kuoron ohjel­misto rakentuu laaja-alai­sesti klas­si­sesta kuoro­musii­kista renes­sans­sista nyky­päi­vään, ja se on tehnyt ennak­ko­luu­lot­to­masti yhteis­työtä monen­laisten kuorojen, artis­tien ja sävel­tä­jien kanssa.

Lempi­kuoron kunnian­hi­moinen tavoite on tarjota kuuli­joil­leen sykäh­dyt­täviä, yllät­täviä ja mieleen­pai­nuvia musii­kil­lisia elämyksiä. Lempi­kuo­rossa laulaa noin 40 inno­kasta kuoro­laista, niin musiikin ammat­ti­laisia kuin koke­neita harras­tajia. Lempi­kuoro haluaa edistää yhden­ver­tai­suutta kuoro­maa­il­massa. Kuoro pyrkii luomaan sekä omaan yhtei­söönsä että kuoron tapah­tu­missa sellaista kult­tuuria ja ilma­piiriä, jossa on hyvä ja turval­linen olla. Kuoron toimin­nassa nouda­te­taan lempeämmän tilan peri­aat­teita.

Kesä­kuussa 2023 Lempi­kuoro palkit­tiin kahdella kulta­lei­malla Tampe­reen Sävel ‑kuoro­kat­sel­muk­sessa, ja tuoma­risto kiit­teli kuoron sointia suuren­moi­seksi ja esiin­ty­mistä raik­kaaksi. Syys­kuussa 2023 kuoro sai kunnian esiintyä osana taso­kasta Kuoro­musiikin kausi­kon­sertit ‑konsert­ti­sarjaa ja tulkitsi Rita­ri­huo­neella Nome-jousiyh­tyeen kanssa Pulitzer- ja Grammy-palkitun yhdys­val­ta­lais­sä­vel­täjän Caro­line Shaw’n kantaa­ot­tavan To the Hands ‑teoksen, joka kuul­tiin Suomessa ensi kertaa.

Kesällä 2022 Lempi­kuoro esiintyi ylis­täviä arvioita ja paljon media­huo­miota saaneessa, Venet­sian bien­naa­lissa Kultai­sella leijo­nalla palki­tussa Sun & Sea ‑ooppe­ra­teok­sessa, joka järjes­tet­tiin osana Kiasman ARS22-näyt­telyä ja Helsingin juhla­viik­koja. Kuoro on myös muun muassa pitänyt ensim­mäisten kuorojen joukossa oman live­stream-konsertin tiuk­kojen koro­na­ra­joi­tusten aikana vuonna 2020, esiin­tynyt muusikko Janne Masa­linin kanssa syksyllä 2021 sekä kantae­sit­tänyt viisi uutta kuoro­teosta Sensaatio-konser­tissa syksyllä 2022.

Lempi­kuoro harjoit­telee torstai-iltaisin Helsingin Ruskea­suolla Seura­kun­ta­keskus Rastissa.

Lempi­kuoro ja Nome-jousiyhtye 7.9.2023 Rita­ri­huo­neella Vuoro­pu­helua-konser­tissa (Valo­kuva: Pyry Kantonen)