Tietosuojaseloste

LEMPI­KUORON REKIS­TERI- JA TIETO­SUO­JA­SE­LOSTE

Tämä on Lempi­kuoro ry:n EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Laadittu 25.4.2023. Viimeisin muutos 8.6.2023.

1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Lempi­kuoro ry
3117230–7
Mark­ki­natie 6 D 48, 00700 HELSINKI
info@lempikuoro.fi

2. Rekis­terin käyt­tö­tar­koitus

Lempi­kuoron netti­si­vujen ja lippu­kaupan kautta kerät­tyjen henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitus on verk­ko­kaupan asiak­kaiden tilausten hoita­minen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoi­tuk­siin tai luovu­teta eteen­päin maksu­pal­ve­lun­tar­joajaa lukuu­not­ta­matta.

3. Oikeus­pe­ruste

Lempi­kuoro ry toimii EU:n tieto­suoja-asetuksen mukai­sena rekis­te­rin­pi­tä­jänä. Tieto­suoja-asetuksen mukainen oikeus­pe­ruste henki­lö­tie­tojen käsit­te­lylle on osto­so­pimus, jossa rekis­te­röity on osapuo­lena.

4. Rekis­terin tieto­si­sältö

Lempi­kuoron lippu­kaupan asia­kas­re­kis­te­riin tallen­tuvat tiedot:

• Henkilön nimi
• Yritys/organisaatio (mikäli annettu tilauksen yhtey­dessä)
• Sähkö­pos­tio­soite
• Puhe­lin­nu­mero
• Verk­ko­pal­velun IP-osoite

Henki­lö­tie­toja säily­te­tään asiak­kuuden ja tilausten hoita­mi­seksi enin­tään kuukausi tapah­tuman jälkeen. Tämän jälkeen henki­lö­tiedot pois­te­taan asia­kas­re­kis­te­ristä.

Verk­ko­si­vuston vierai­li­joiden IP-osoit­teita ja palvelun toimin­noille vält­tä­mät­tömiä eväs­teitä käsi­tel­lään oikeu­tetun edun perus­teella mm. tieto­tur­vasta huoleh­ti­mi­seksi ja sivuston vierai­li­joiden tilas­to­tie­tojen keruuta varten niissä tapauk­sissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henki­lö­tie­toja. Kolman­sien osapuolten eväs­teille pyyde­tään tarvit­taessa suos­tumus erik­seen.

5. Sään­nön­mu­kaiset tieto­läh­teet

Henki­lö­tie­toja kerä­tään lippu­kaupan tilaus­lo­mak­keen kautta rekis­te­röi­dyltä itsel­tään. 

6. Tietojen käsit­tely ja luovutus

Lempi­kuoron asiak­kaista kerätyt henki­lö­tiedot tallen­tuvat seuraa­viin tieto­jär­jes­tel­miin:

Woocom­merce: Woocom­merce on Lempi­kuoron verk­ko­kaupan alusta, joka mahdol­listaa tilauksen teke­misen helposti ja nopeasti. Woocom­mercesta tiedot siir­tyvät edel­leen maksu­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mään tilauksen toteut­ta­mi­seksi. Woocom­merceen tallen­tuvat tiedot ovat vain rekis­te­rin­pi­täjän hallussa.

Klarna: Tilauksen yhtey­dessä luovutat tietosi erik­seen myös maksu­pal­ve­lun­tar­joa­jalle Klar­nalle. Voit tutustua Klarnan tieto­suo­ja­käy­tän­töön: https://www.klarna.com/fi/tietosuoja/ Mikäli haluat tarkas­tella maksu­pal­ve­lun­tar­joa­jalle tallen­tu­neita tietoja, olethan yhtey­dessä Klar­naan.

7. Tietojen sään­nön­mu­kaiset luovu­tukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle

Tietoja ei luovu­teta sään­nön­mu­kai­sesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin on erik­seen sovittu asiak­kaan kanssa.

8. Rekis­terin suojauksen peri­aat­teet

Rekis­terin käsit­te­lyssä nouda­te­taan huolel­li­suutta ja tieto­jär­jes­tel­mien avulla käsi­tel­tävät tiedot suoja­taan asian­mu­kai­sesti. Kun rekis­te­ri­tie­toja säily­te­tään Internet-palve­li­milla, niiden lait­teiston fyysi­sestä ja digi­taa­li­sesta tieto­tur­vasta huoleh­di­taan asiaan­kuu­lu­vasti. Rekis­te­rin­pi­täjä huolehtii siitä, että tallen­net­tuja tietoja sekä palve­li­mien käyt­tö­oi­keuksia ja muita henki­lö­tie­tojen turval­li­suuden kannalta kriit­tisiä tietoja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­sesti ja vain niiden toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

9. Tarkas­tusoi­keus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista

Jokai­sella rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus tarkistaa rekis­te­riin tallen­netut tietonsa ja vaatia mahdol­lisen virheel­lisen tiedon korjaa­mista tai puut­teel­lisen tiedon täyden­tä­mistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallen­netut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle info@lempikuoro.fi. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esit­täjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyyn liit­tyvät oikeudet

Rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus pyytää häntä koske­vien henki­lö­tie­tojen pois­ta­mi­seen rekis­te­ristä (“oikeus tulla unoh­de­tuksi”). Niin ikään rekis­te­röi­dyillä on muut EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henki­lö­tie­tojen käsit­telyn rajoit­ta­minen tietyissä tilan­teissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle info@lempikuoro.fi. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esit­täjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).