Julia Lainema

Julia Lainema valit­tiin Lempi­kuoron taiteel­li­seksi johta­jaksi keväällä 2020. Julia opis­kelee parhail­laan toista mais­te­rin­tut­kin­toaan profes­sori Nils Schwec­ken­diekin johdolla kuoron­johdon koulu­tus­oh­jel­massa Sibe­lius-Akate­miassa, josta hän on valmis­tunut vuonna 2016 myös musiik­ki­kas­va­tuksen mais­te­riksi. Lempi­kuoron lisäksi Julia toimii Pohja­laisten Osakun­tien Laula­jien ja Sibbo Voka­len­semblen johta­jana. Omien kuoro­jensa ohella hän on toteut­tanut projek­teja ja konsert­teja myös muiden kuorojen, kuten keväällä 2020 Turun Yliopiston kuoron kanssa. Julia on myös orga­ni­soinut erilaisia kuoro­musiikin tapah­tumia, kuten kevään 2019 pienois­fes­ti­vaalin Varas­lähtö Tampe­reen Säve­leen.

Lempi­kuoron ja minun ensim­mäisen yhteisen vuoden teemana ovat erityi­sesti kuoron soinnin ja ilmai­su­voi­mai­suuden kehit­tä­minen ja vahvis­ta­minen. Haluan tarjota kuorolle sopi­vasti haas­tetta mielen­kiin­toisen ohjel­miston parissa ja kuuli­joille ajatuksia herät­täviä, elämyk­sel­lisiä konsert­ti­ko­ke­muksia.

Tutustu Julian muihin projek­teihin ja ajatuk­siin kuoron­joh­dosta hänen omilla sivuil­laan: julialainema.com