Julia Lainema

Valo­kuva: Vuokko Salo

Lempi­kuoron taiteel­linen johtaja Julia Lainema on valmis­tunut mais­te­riksi Sibe­lius-Akate­mian kuoron­johdon koulu­tus­oh­jel­masta vuonna 2022 ja musiik­ki­kas­va­tuksen koulu­tus­oh­jel­masta vuonna 2016. Lempi­kuoron lisäksi Julia toimii helsin­ki­läisten Ahjo Ensemblen ja Kaari-ensemblen sekä tampe­re­laisen Kama­ri­kuoro Näsin taiteel­li­sena johta­jana.

Omien kuoro­jensa ohella Julia toimii koulut­ta­jana esimer­kiksi Seka­kuo­ro­liiton merk­ki­lau­lu­kurs­seilla. Hänelle on tärkeää edistää yhden­ver­tai­suutta kuoro­toi­min­nassa, ja hän on Suomen Kuoron­joh­ta­jayh­dis­tyksen yhden­ver­tai­suus­toi­mi­kunnan jäsen. Julia on pereh­tynyt erityi­sesti nais­sä­vel­tä­jien kuoro­tuo­tan­toon ja kirjoittaa aiheesta blogi­sarjaa ”Kuoro­musiikin sävel­tävät naiset”. Kuoron­joh­tajan töiden lisäksi hän sovittaa ja säveltää kuoro­musiikkia. Tutustu Julian muihin projek­teihin ja ajatuk­siin kuoron­joh­dosta hänen omilla sivuil­laan: julialainema.com

”Lempi­kuoron vahvuus on mieles­täni yhtei­söl­li­syy­dessä – tiivis yhteys kans­sa­kuo­ro­lai­siin kuuluu kuoron soin­nissa ja ilmai­su­voi­massa. Yhdessä tarjoamme kuuli­joille ajatuksia herät­täviä, elämyk­sel­lisiä konserttikokemuksia.”