Kategoriat
Koelaulut

Kevään koelaulut

[𝐼𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤]

Etsimme uusia lempi­kuo­ro­laisia seuraa­viin stem­moihin:

∙ Ykkös­sopraanot
∙ Ykkös- ja kakkos­te­norit
∙ Bassot (erityi­sesti kakkos­bassot)

Koelaulut järjes­te­tään tors­taina 11.1.2024 klo 17 Ruskea­suolla seura­kun­ta­keskus Rastissa, osoit­teessa Tenho­lantie 6. Varaa itsel­lesi aika ja kysy tarvit­taessa lisää lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­tee­seen rekry@lempikuoro.fi. Laita viestiä myös, jos haluaisit tulla koelau­luihin, mutta koelau­lu­päivä ei sovi sinulle.

Koelau­luissa paikalla on kuoron­joh­taja Julia sekä neli­hen­kinen musiik­ki­lau­ta­kunta. Koelau­luun vara­taan aikaa noin 15 minuuttia ja se sisältää seuraavat osiot:

∙ Haas­tat­telu
∙ Äänialan testaus lyhyillä melo­dia­tois­toilla
∙ Oma vapaa­va­lin­tainen kappale ilman säes­tystä
∙ Kolme päivää ennen koelaulua lähe­tet­tävä lyhyt kvar­tet­ti­lau­lu­teh­tävä. Kappa­leesta on tarkoitus harjoi­tella oma stemma niin, että sen laula­minen sujuu osana yhtyettä ja tulkin­nassa huomioi­daan esimer­kiksi dyna­miikat.

Lempi­mästi terve­tuloa koelauluihin! 💛

We are looking for new Lempi­kuoro members for the following voices:

∙ Soprano I
∙ Tenor I and Tenor II
∙ Basses (especially Bass II)

Audi­tions will be held on Thursday, January 11, 2024, from 5:00 PM onwards at Ruskeasuo Parish Center Rasti, located at Tenho­lantie 6. Reserve your audi­tion time and feel free to ask for more infor­ma­tion by sending an email to: rekry@lempikuoro.fi. Also, let us know if you would like to audi­tion but the sche­duled date doesn’t work for you.

During the audi­tions, you will meet the choir conductor Julia and a four-member music committee. The audi­tion will take approxi­ma­tely 15 minutes and will include the following:

∙ Inter­view
∙ Range testing with short melodic exercises
∙ Your own chosen song to sing without accom­pa­ni­ment
∙ A short quartet singing task that will be sent three days in advance. You are expected to learn your part so that you can sing it as a part of the ensemble, interpre­ting dyna­mics and other nuances.

Warmly welcome to the auditions! 💛