Visit the concert page in English

KONSERT­TI­LINKKI

Linkki jälki­ju­tus­te­luun

Käsioh­jelma (PDF)

KONSERTISTA

Lempeä, lämpöä, sieluissa soivaa musiikkia! Lempi­kuoron ensi­kon­sertti koostuu kuorolle tärkeiden sävel­tä­jien teok­sista, joiden laula­mi­sesta kuoro­laiset erityi­sesti naut­tivat. Konser­tissa kuul­laan muun muassa Messiaenia, Brit­teniä ja Rauta­vaaraa sekä uudempia tutta­vuuksia, kuten Shaw’ta, Wennä­koskea ja Komu­laista.

Stream-muotoi­sessa ensi­kon­ser­tis­samme ei ole kyse ainoas­taan turval­li­suu­desta, vaan myös mahdol­li­suu­desta ulottaa musiikin ilo yhä kauemmas ja useam­malle. Vaikka jaettu online-elämys ei kata kaikkia live­kon­sertin element­tejä, antaa se mahdol­li­suuden uusiin tunnel­miin, näkö­kul­miin ja kuulo­ku­viin. Konsertin ohjel­misto tarjoilee herkul­lisia värejä, kieh­tovia harmo­nioita sekä puhut­te­levan ajan­koh­taisia teemoja. Teokset kuljet­tavat kohti iloa ja vapautta, josta kumpuaa uusi alku: 𝑢𝑢𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑖𝑛𝑡𝑢.

MILLOIN

Konsertin ensi-ilta pidet­tiin tors­taina 10.12.2020, mutta tallenne on kuun­nel­ta­vissa YouTu­bessa aina loppiai­seen eli 6.1.2021 asti. Konsertin näet yltä tai tästä linkistä: https://youtu.be/ERZ8yvt7rpk

MITEN

Lempi­kuoro tavoit­telee Uusi sointu ‑konser­til­laan sitä, mikä kuoro­musii­kissa on kauneinta: läsnä­oloa ja kosket­ta­vuutta. Haluamme konsert­ti­kon­sep­til­lamme sekä luoda tuttua konsert­ti­tun­nelmaa että hyödyntää uusia online-mahdol­li­suuksia.

Konsertti on editoitu audio­vi­su­aa­linen elämys, jonka saa täydellä ruudulla rauhoi­tettua vain sinun ja kuoron väli­seksi koke­muk­seksi. Laita kynt­ti­löitä pala­maan, kaada itsel­lesi lasi lempi­juo­maasi ja anna kuoro­musiikin viedä.

Ääni: Suosit­te­lemme konsertin kuun­te­le­mista mahdol­li­simman hyvällä äänen­tois­tolla. Esim. koti­teat­terin kaiut­ti­milla musiikin saa kuulu­maan eri suun­nista. Jos kuun­telet konsertin yksin, voit myös asettaa pienen blue­tooth-kaiut­timen pääsi taakse esim. sohvan selkä­no­jalle niin, että se osuu taka­rai­voosi. Se antaa musii­kille tilan tuntua.

Kuva: Konsertti on hieno audio­vi­su­aa­linen elämys. Toivomme, että katsot sen mahdol­li­simman suurelta näytöltä ja koko näytön (full-screen) asetuk­silla. HUOM! Vaihda YouTuben asetuk­sista näytön tark­kuu­deksi HD 1080px parhaan mahdol­lisen kuvan­laadun takaa­mi­seksi.

Käsioh­jelma: Lataa konsertin käsioh­jelma-pdf tästä. Maksuton käsioh­jelma on opti­moitu luet­ta­vaksi erityi­sesti mobiilin vaaka­ta­sossa, josta sitä on helppo seurata konserttia kuun­nel­lessa tieto­ko­neelta. Käsioh­jelman voi toki myös tulostaa itsel­leen.

Ensi-illassa avasimme live-streamin kuoron kanssa myös lopuksi, jossa pääsimme kiit­tää­mään toisiamme ja yleisöä sekä vastaa­maan mahdol­li­siin chatissa esitet­tyihin kysy­myk­siin ja komment­teihin. Linkki konsertin jälkei­seen live-keskus­te­luun: https://youtu.be/1ZL5PChwdg0

PALJONKO

Konsert­ti­lä­hetys on katsel­ta­vissa ja kuun­nel­ta­vissa täysin ilmai­seksi, ja konsert­tie­lä­mystä täyden­tävä käsioh­jelma on myös luet­ta­vissa veloi­tuk­setta. Voit kuitenkin vapaa­eh­toi­sella kanna­tus­mak­sulla tukea voittoa tavoit­te­le­ma­tonta kuoroamme. Olemme todella kiitol­lisia kaiken suurui­sista lahjoi­tuk­sista!

MOBI­LEPAY: Lempi­kuoron myyn­ti­nu­mero Mobi­le­Payssa on 32773. Se syöte­tään Mobi­le­Payn vastaa­not­ta­ja­kent­tään puhe­lin­nu­meron sijaan.

TILI­SIIRTO:
Lempi­kuoro ry
FI74 4730 0010 5396 32
BIC: POPFFI22
POP-pankki

Lempi­kuo­rolla on Polii­si­hal­li­tuksen myön­tämä pien­ke­räys­lupa RA/2020/1549 voimassa välillä 10.12.2020–9.1.2021. Rahan­ke­räys­lupa on myön­netty konsert­ti­ku­lujen katta­mi­seen sekä taiteel­lisen johtajan palk­kion­mak­suun.

Rahan­ke­ruun järjes­täjä:
Lempi­kuoro ry
Y‑tunnus: 3117230–7
info@lempikuoro.fi

Lempimästi tervetuloa jakamaan konserttielämys kanssamme! ✨