Kategoriat
Konsertit

Julian tutkintokonsertti

Kaanonin kätkemää
Lempi­kuoron taiteel­lisen johtajan Julia Laineman kuoron­johdon A‑tutkintokonsertti
la 14.5.2022 klo 18 Meilahden kirkossa

Kenen ääni ei ole päässyt kuulu­viin, keihin suuri yleisö ei ole päässyt tutus­tu­maan?

Länsi­maisen taide­musiikin kaanon on histo­rioit­si­joiden vali­koima, aika­naan ylei­sesti hyväk­sytty näkö­kulma. Olemme esimer­kiksi oppi­neet, että taide­musiikin sävel­täjät muutamaa poik­keusta lukuun otta­matta ovat miehiä.

Mitä kaikkea histo­rian­kir­joihin vali­koidun ulko­puo­lelta voisi löytää? Minkä­lai­siin uusiin sävel­kie­liin ja musii­kil­li­siin maail­moihin meillä olisi mahdol­li­suus uppoutua, kun tutus­tumme musiikin histo­riaan uudesta näkö­kul­masta?

Tämä konsertti tarjoaa vaih­toeh­toisen tai täyden­netyn näkö­kulman länsi­maisen taide­musiikin kaano­niin ja johdattaa meidät uutta polkua pitkin nyky­päi­vään. Konser­tissa kuul­laan musiikkia sävel­tä­jiltä Sulpitia Cesis, Madda­lena Casu­lana, Barbara Strozzi, Lili Boulanger, Greta Dahl­ström, Rebecca Clarke, Kaija Saariaho ja Tebogo Monnak­gotla.

Konser­tissa esiin­tyvät:
Sibe­lius-Akate­mian Vokaa­liyhtye
Kama­ri­kuoro Ahjo Ensemble
Lempi­kuoro
Kris­tiina Hirvonen, barok­ki­sello
Daniel Daiu, luuttu
Tanja Niiranen, piano

Kaanonin kätkemää on Julia Laineman mais­te­ri­tut­kin­to­kon­sertti, joka saattaa päätök­seen hänen opin­tonsa Sibe­lius-Akate­mian kuoron­johdon koulu­tus­oh­jel­massa.

Matkan kohti konsert­ti­päivää voi aloittaa luke­malla Laineman blogin “Kuoro­musiikin sävel­tävät naiset” ensim­mäisen julkaisun.